Prioriteti i mjere

Prioritet 1: Održivi socio-ekonomski razvoj

Opći cilj prioriteta je promicati održivi razvoj prekograničnog područja kroz učinkovito korištenje gospodarskog potencijala regije, u sinergiji s prihvatljivim i odgovarajućim korištenjem prirodnih resursa uz osiguranje očuvanja regionalne bio-raznolikosti

Opći cilj prioriteta ostvariti će se kroz posebne ciljeve prioriteta:

  • promicati poslovnu suradnju, povećati prekograničnu trgovinu, razviti mobilnost tržišta rada, prekogranične institucije za istraživanje i razvoj i zajedničko ekonomsko planiranje
  • poticati razvoj turizma na osnovi prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekograničnog područja
  • zaštititi i čuvati prirodna dobra prekograničnog područja poduzimanjem zajedničkih mjera i povećanjem javne svijesti
  • promicati dobrosusjedske prekogranične odnose između lokalnih zajednica

Posebni ciljevi prioriteta ostvariti će se kroz sljedeće mjere:

Mjera 1.1. Ekonomski razvoj
Mjera će poticati redovnu interakciju između poduzetnika iz cijelog prekograničnog
područja: „business-to-business" mreže; razvoj usluga podrške malom i srednjem
poduzetništvu i zajednički pristup istima; zajednički marketing i promidžba na domaćim i EU tržištima; unapređenje inovativnosti kroz suradnju malog i srednjeg poduzetništva s obrazovnim i organizacijama koje se bave istraživanjem i razvojem; razmjena knowhowa; odabrane investicije u poslovnu infrastrukturu. Očekuje se da će mjera gospodarski razvoj učiniti raznolikim kroz podršku razvoju i unapređenju proizvoda i usluga u turizmu; integraciju kulturne baštine i okoliša u proizvode u turizmu; i zajednički marketing tih proizvoda. Unaprijediti znanje zaposlenih u turizmu, kulturi i poljoprivredi. Primjena ICT alata za razvoj i marketing proizvoda i osposobljavanje ljudi.

Mjera 1.2. Zaštita okoliša
Ova mjera će poduprijeti aktivnosti podizanja svijesti o pitanjima okoliša i zajedničke mjere a osiguranje da se lokalitetima s visokom okolišnom i krajobraznom vrijednosti upravlja tako da mogu izdržati pritiske razvoja turizma bez gubitka svoje vrijednosti. Nadalje, mjera će poduprijeti razvoj učinkovitijih sustava i pristupa spremnosti u slučaju opasnosti u vezi sa zaštitom od poplava i kontrolom; prekogranično onečišćenje, zdravstvena ispravnost hrane i pitanja zdravlja. Mjera će također poduprijeti razvoj zajedničkih strategija za gospodarenje i smanjivanje količina otpada. Poduprijet će se odabrani broj mjera, čiji je rezultat čišćenje i obnova onečišćenih/oštećenih lokaliteta.

Mjera 1.3. People-to-people
Ova mjera poticat će kontakte, komunikaciju i suradnju između lokalnih zajednica i organizacija/agencija lokalne zajednice unutar prekograničnog područja, posebice kao podrška ženama i marginaliziranim skupinama (nezaposlenim mladima i osobama s invaliditetom), lokalnoj demokraciji i razvoju civilnoga društva.


Prioritet 2: Tehnička pomoć

Opći cilj prioriteta je poboljšati sposobnost nacionalnih i zajedničkih struktura za upravljanje prekograničnim programima.

Opći cilj prioriteta ostvariti će se kroz posebne ciljeve prioriteta:

  • osigurati efikasan rad struktura relevantnih za program
  • osigurati i širiti informacije o programu prema nacionalnim tijelima, široj javnosti i korisnicima programa
  • poboljšati sposobnost potencijalnih korisnika, posebice unutar programskog područja, pripremiti i kasnije provesti visokokvalitetne programske aktivnosti
  • pružiti tehničku ekspertizu za vanjske evaluacije programa

Posebni ciljevi prioriteta ostvariti će se kroz sljedeće mjere:

Mjera 2.1. Upravljenje i provedba programa
Ova mjera pruža potporu za rad nacionalnih operativnih struktura i Zajedničkog Nadzornog Odobora u upravljanju programom. Osigurat će i pružanje savjeta i potporu krajnjim korisnicima u izradi i provedbi projekta.

Mjera 2.2. Informiranje, promidžba i evaluacija programa
Ova mjera osigurat će svijest o programu među onima koji donose odluke na lokalnoj,regionalnoj i nacionalnoj razini; tijelima za financiranje; stanovništvom programskog područja i široj javnosti u Hrvatskoj i Srbiji. Mjera će podržati pružanje ekspertize Zajedničkom Nadzornom Odoboru za planiranje i izvršavanje vanjskih evaluacija programa. Trebala bi također pokriti između ostalog, pripremu, prevođenje i prijenos informacija i promidžbeni materijal o programu uključujući web stranicu programa.

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

eulogo b

Zastave

flag-croatia

flag-serbia

"Ova web-stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove web-stranice odgovara isključivo ZTT/Zajednički nadzorni odbor IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013 i ni na koji način ne odražava gledišta Europske Unije"