Odštampajte ovu stranicu

Prioriteti i mere

Prioritet 1: Održivi socio-ekonomski razvoj

Opšti cilj prioriteta je unapređenje održivog razvoja prekograničnog područja kroz efektno korištenje ekonomskog potencijala regiona, u sinergiji s prihvatljivim i odgovarajućim korišćenjem prirodnih resursa uz osiguranje očuvanja regionalne bio-raznolikosti.

Opšti cilj prioriteta ostvariće se kroz posebne ciljeve prioriteta:

  • unaprediti poslovnu saradnju, povećati prekograničnu trgovinu, razviti mobilnost tržišta rada, prekogranične institucije za istraživanje i razvoj i zajedničko ekonomsko planiranje
  • podsticati razvoj turizma na osnovi prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekograničnog područja
  • zaštititi i čuvati prirodna dobra prekograničnog područja preduzimanjem zajedničkih mera i povećanjem javne svesti
  • unaprediti dobrosusedske prekogranične odnose između lokalnih zajednica

Posebni ciljevi prioriteta ostvariće se kroz sledeće mere:

Mera 1.1. Ekonomski razvoj
Mera će unaprediti redovnu interakciju između preduzetnika iz cielog prekograničnog područja: „business-to-business" mreže; razvoj usluga podrške malom i srednjem preduzetništvu i zajednički pristup istima; zajednički marketing i promocija na domaćim i EU tržištima; unapređenje inovativnosti kroz saradnju malog i srednjeg preduzetništva s obrazovnim i organizacijama koje se bave istraživanjem i razvojem; razmena know-how; odabrane investicije u poslovnu infrastrukturu. Očekuje se da će mera ekonomski razvoj učiniti raznolikim kroz podršku razvoju i
unapređenju proizvoda i usluga u turizmu; integraciju kulturne baštine i životne sredine u proizvode u turizmu; i zajednički marketing tih proizvoda. Unaprediti znanje zaposlenih u turizmu, kulturi i poljoprivredi. Primena ICT alata za razvoj i marketing proizvoda i osposobljavanje ljudi.

Mera 1.2. Zaštita životne sredine
Ova mera će podupreti aktivnosti podizanja svesti o pitanjima životne sredine i zajedničke mere na osiguranju da se lokalitetima s visokom ekološkom i prostornom vrednošću upravlja tako da mogu izdržati pritiske razvoja turizma bez gubitka svoje vrednosti. Nadalje, mera će podupreti razvoj efektnijih sistema i pristupa spremnosti u slučaju opasnosti u vezi sa zaštitom od poplava i kontrolom; prekogranično zagađivanje, zdravstvena ispravnost hrane i pitanja zdravlja. Mera će takođe podupreti razvoj zajedničkih strategija za upravljanje i smanjivanje količina otpada. Podržaće se odabrani broj mera, čiji je rezultat čišćenje i obnova zagađenih/oštećenih lokaliteta.

Mera 1.3. People-to-People (Ljudi-Ljudima)
Ova mera će podsticati kontakte, komunikaciju i saradnju između lokalnih zajednica i organizacija/agencija lokalne zajednice unutar prekograničnog područja, naročito kao podrška ženama i marginalizovanim grupama (nezaposlenim mladima i osobama s invaliditetom), lokalnoj demokratiji i razvoju civilnog društva.


Prioritet 2:
Tehnička pomoć

Opštii cilj prioriteta je poboljšati sposobnost nacionalnih i zajedničkih struktura za upravljanje prekograničnim programima.

Opšti cilj prioriteta ostvariće se kroz posebne ciljeve prioriteta:

  • osigurati efikasan rad struktura relevantnih za program
  • osigurati i širiti informacije o programu prema nacionalnim telima, široj javnosti i korisnicima programa
  • poboljšati sposobnost potencijalnih korisnika, naročito unutar programskog područja, pripremiti i kasnije sprovesti visokokvalitetne programske aktivnosti
  • pružiti tehničku ekspertizu za spoljnje evaluacije programa

Posebni ciljevi prioriteta ostvariće se kroz sledeće mere:

Mera 2.1. Upravljanje i sprovodjenje programa
Ova mera pruža podršku za rad nacionalnih operativnih struktura i Zajedničkog Nadzornog Odbora u upravljanju programom. Osiguraće i pružanje saveta i podršku krajnjim korisnicima u izradi i sprovodjenju projekta.

Mera 2.2. Informisanje, promocija i evaluacija programa
Ova mera će osigurati svest o programu među onima koji donose odluke na lokalnom,regionalnom i nacionalnom nivou; telima za finansiranje; stanovništvu programskog područja i široj javnosti u Hrvatskoj i Srbiji. Mera će podržati pružanje ekspertize Zajedničkom Nadzornom Odboru za planiranje i izvršavanje spoljnih evaluacija programa. Trebala bi takođe da pokrije, između ostalog, pripremu, prevođenje i prenos informacija i promotivni materijal o programu uključujući web stranicu programa.